سه شنبه 6 خرداد ماه 1399
3.235.172.213
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب

نرم افزار صندوق/نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب/سیستم تعریف انواع وام

ماژول تعریف انواع وام بانکی و قرض الحسنه در نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب

 1. تعریف انواع وام قرض الحسنه و بانکی :

  1. عنوان وام و شرح
  2. درصد کارمزد
  3. درصد خوش حسابی
  4. درصد جریمه
  5. تعریف فرمول برای نحوه محاسبه کارمزد بر اساس درصد تعریف شده
  6. تعریف فرمول برای نحوه محاسبه جریمه دیرکرد اقساط بر اساس درصد تعریف شده
  7. تعریف فرمول برای نحوه محاسبه خوش حسابی
  8. تعریف فرمول نحوه امتیاز گیری برای محاسبه میزان وام
  9. حداقل مبلغ وام
  10. حداکثر مبلغ وام
  11. حداقل امتیاز جهت اخذ وام
  12. حداکثر امتیاز جهت اخذ وام
  13. حداقل تعداد اقساط
  14. حداکثر تعداد اقساط
 2. امکانات ویژه :

  1. امکان تعیین سقف اعتبارات برای پرداخت وام برای جلوگیری از عدم پرداخت وام بیش از حد اعتبارات تعیین شده
  2. امکان تعیین درصد کارمزد، درصدجریمه و درصد خوش حسابی برای هر نوع وام
  3. امکان تعریف فرمول برای محاسبه کارمزد
  4. ثبت قرارداد وام و واگذاری وام به اعضای صندوق از حساب صندوق و یا از حساب اشخاص خیّر
  5. امکان ثبت ضامنهای وام و ضمانت آنها و امکان مشاهده وام های گرفته شده توسط شخص ضامن و اخطار خودکار سیستم هنگام ثبت وام
  6. امکان ثبت معرفها و امکان مشاهده وام های گرفته شده توسط شخص معرف و اخطار خودکار سیستم هنگام ثبت وام
  7. امکان مشاهده وام های گرفته شده توسط شخص وام گیرنده و اخطار خودکار سیستم هنگام ثبت وام
  8. قسط بندی خودکار وام بصورت ماهیانه
  9. امکان قسط بندی وام با فواصل غیر منظم و مبالغ متفاوت
  10. امکان تقسیط کارمزد
  11. واسط گرافیکی رنگی جهت شناسایی بهتر اقساط پرداخت شده ، موعد گذشته، دیر پرداخته شده و موعد فرارسیده
  12. ارسال SMS به صورت خودکار، یک یا چند روز قبل از سررسید وام
  13. پرداخت چند قسط و جریمه بصورت همزمان
  14. محاسبه خودکار جریمه وامها، امکان تخفیف و غیره
  15. امکان پرداخت اقساط از حساب
  16. پرفراژ اقساط پرداخت شده
  17. گزارش از اشخاص و وامهایی که پرداخت اقساط آنها عقب افتاده
www.bankimob.com